tags
about

Daoyin Yang Sheng Gong Shi Er Fa (导引养生功十二法) - An easy-to-learn but very effective 12-movement qigong form taken from over 50 routines of Daoyin health qigong developed by Professor Zhang Guangde

#Qi