tags
about

Lu Zijian (1893 - 2012) - Wudang Daoist Baguazhang and Qigong Grandmaster

Yuanming Zhang (1963) - Baguazhang and Qigong Grandmaster, Lu Zijian's disciple

Hai Teng (1902-1989) - Buddhist monk, martial artist and pro-tem abbot of Shaolin Temple:

Duan Zhi Liang (1909 - 2016) - Qigong Grandmaster

#Qi #China #Art